Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud
De inhoud van de website van Hotel het Wapen van Delden is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Hoewel Hotel het Wapen van Delden haar best doet om alle informatie, fotografie, producten en diensten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud echter geen enkele garantie worden gegeven. Hotel het Wapen van Delden kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of andere consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Hotel het Wapen van Delden ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Auteursrechten
Hotel het Wapen van Delden tracht altijd de auteursrechten van derden in acht te nemen of gebruik te maken van zelfgemaakt en licentie vrij werk: tekeningen, tekst- en fotomateriaal. De door Hotel het Wapen van Delden gemaakte inhoud en werken op de pagina’s zijn onderworpen aan het Nederlandse auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig gekenmerkt. Vermenigvuldiging, bewerking, distributie en elke aard van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht zijn verboden zonder schriftelijke toestemming van Hotel het Wapen van Delden en Straver reclame en vormgeving, dan wel van de desbetreffende auteur en/of maker.

Op de website van Hotel het Wapen van Delden wordt gebruik gemaakt van zowel eigen fotomateriaal als fotomateriaal dat door onze leveranciers en de maker van deze website beschikbaar is gesteld. Mocht de maker, auteur of rechthebbende bezwaar hebben tegen dit gebruik, verzoeken wij hem/haar ons daarvan op de hoogte te stellen. Betreffende fotomateriaal zal in overleg worden verwijderd.

Privacyverklaring

1.   Inleiding

Hotel Het Wapen van Delden BV verwerkt dagelijks informatie over personen. Hotel Het Wapen van Delden BV houdt zich daarbij aan de wet, respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Hotel Wapen van Delden bv verwerkt voor welke doeleinden.

Hotel Het Wapen van Delden BV, gevestigd aan de Langestraat 242 te Delden, KvK-nummer 08147897, www.wapenvandelden.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Gegevensbescherming van Hotel Het Wapen van Delden BV. Hij is te bereiken via info@hotelrestaurant.nl tav de directie.

Daar waar hierna gesproken wordt over ‘WvD’, wordt Hotel Het Wapen van Delden BV bedoeld.

2.   Persoonsgegevens

WvD verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Gezondheid, zoals dieetwensen of rolstoelgebruik

Indien u zelf gezondheidsgegevens aan ons afgeeft, zoals dieetwensen, allergieën of het gebruik van een rolstoel, zullen wij deze gegevens verwerken in uw reservering. Wij kunnen deze gegevens opslaan voor toekomstige reserveringen.

WvD verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

3.   Ontvangers

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten WvD, behalve in een van de volgende omstandigheden.

 

(Direct) Marketing

Om aanbiedingen te doen die u kunnen interesseren. Als u een bezoek brengt aan onze website en op de informatie pagina’s en aanbiedingen van deze hotels klikt, kunnen deze hotels op internet dan ook informatie verzamelen, zoals uw domeinnaam en uw IP-adres.

Met uw toestemming

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers zoals bv Easy4you Taurus reserveringssystemen, OTA’s als bv hoteliers.com, Cubilis channelmanager en beheerder van het CRM-systeem.

Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. WvD maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

4.   Cookies

WvD maakt geen gebruik van Cookies.

5.   Uw rechten

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij u toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij  u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Gegevenswissing

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in een of meer van de volgende gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
 • U trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in, en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
 • U maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
 • Wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
 • Wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Bezwaar

U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

 

Uitoefenen rechten

Wilt u van een of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres: AVG@hotelrestaurant.nl WvD zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

6.   Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.